Säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen

Alla måste få arbeta på en säker arbetsplats. Vad säkerhet dock betyder kan skilja sig ganska stort från företag till företag; en del arbetsplatser är i grunden farligare än andra. Men att se över  säkerhetsåtgärder är fortfarande något varje arbetsgivare behöver arbeta kontinuerligt med för att anställda ska vara så säker som möjligt.Fysisk säkerhet är det som ofta kommer på tal. På arbetsplatser där anställda hanterar verktyg eller maskiner som i värsta fall kan vålla allvarliga personskador är fysiska skador alltid en konstant fara. Att undvika detta förlitar sig först och främst på att verktygen och maskinerna fungerar korrekt. Underhåll blir därför en väldigt viktig del av säkerhets åtgärden. Samtidigt är det viktigt att anställda endast hanterar verktyg och maskiner de är kvalificerade att arbeta med. Kunskap är således en mist lika viktig aspekt av säkerhetsarbetet.Olyckor av olika slag kan dock ske på varje arbetsplats. Vissa behöver inte ens en riktig yttre effekt. En väldigt allvarlig olycka av detta slag är exempelvis plötsligt hjärtstillestånd. Att se till att det finns utrustning som kan hantera en sådan situation är då väldigt viktigt.Men det är inte bara fysiska hälsa som måste tas i åtanke vid planerade säkerhetsarbeten. Psykisk ohälsa kan också orsakas på arbetsplatsen om man inte arbetar efter etablerade föreskrifter. Bara något som konstanta ljud, även ganska lågmälda, kan orsaka stress med tiden. För att inte tala om hörselskador.Det är också arbetsgivarens uppgift att se till att det inte förekommer skadlig social interaktion på arbetsplatsen. Anställda ska aldrig behöva känna sig särbehandlad, utesluten eller mobbad på arbetsplatsen. Sådant beteende är aldrig acceptabelt och kräver omedelbara åtgärder. Att dock få anställda att rapportera sådant beteende är inte alltid enkelt. Genom att arbeta för att fostra en bra sämja på företaget kan alla känna sig trygg att tala ut om problem som uppstår.